Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla pacjentów
Zespołu  Leczenia Środowiskowego w Kielcach
Ul. Wiosenna 1A, Kielce

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy  że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach, ul. Wiosenna 1A, Kielce, nr tel. 41 342 63 02 zwany dalej „Administratorem” lub „ZLŚ”

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest p. Andrzej Kolek
Do kontaktu z Inspektorem Danych Osobowych służy następujący adres e-mail: akolek.iod@gmail.com numer telefonu: + 48506578606  lub adres korespondencyjny:
IOD Zespół Leczenia Środowiskowego w Kielcach, Ul. Wiosenna 1A, Kielce

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następującym zakresie: imię (imiona) i nazwisko, płeć, obywatelstwo, numer PESEL (w przypadku pacjentów, którzy nie mają nadanego numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość), data urodzenia, adres miejsca zamieszkania i adres do korespondencji, adres miejsca pobytu na terytorium Polski (jeżeli dany pacjent nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Polski), numer i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, numer telefonu kontaktowego, dane o stanie zdrowia.

W dokumentacji medycznej mogą się znaleźć informacje o nałogach, opinie psychologiczne, informacje o stwierdzonych chorobach psychicznych, seksualności oraz orientacji seksualnej Pacjenta. Informacje te ZLŚ zbiera, na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 RODO, w sytuacji jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i/lub prowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostyka, profilaktyka, terapia) oraz zarządzania usługami opieki zdrowotnej (np. rozliczeń z płatnikiem, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, weryfikacji tożsamości przed wizytą) na podstawie art. 9 ust. 2 pkt h RODO w związku z krajowymi przepisami prawa medycznego, w szczególności ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (tj. z dnia 14 września 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878)
prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych – na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
Pani/Pana dane mogą być także przetwarzane w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzona przez niego działalnością na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO;

Pani/Pana dane osobowe zbieramy bezpośrednio w momencie zgłoszenia oraz w trakcie procesu leczenia. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej, w szczególności: osoby upoważnione przez Pana/Panią, inne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w ramach kontynuacji leczenia, organy władzy publicznej, w tym Rzecznik Praw Pacjenta i Narodowy Fundusz Zdrowia, sądom, prokuraturom, zakładom ubezpieczeń (za Pani/Pana zgodą), uprawnionym na mocy ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek.

Pani/Pana dane mogę być również przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Okres przez jaki będziemy przechowywać dane (dokumentację medyczną) wynika z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i wynosi 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu

Posiada Pani/Pan prawo:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do udzielenia świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy korzystania z usług ZLŚ.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.