Oferta

Świadczenie usług obejmuje udzielanie bezpłatnych porad, wizyt domowych w miejscu zamieszkania pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą korzystać lub mają utrudniony dostęp do leczenia  w poradniach zdrowia psychicznego oraz udzielanie świadczeń w siedzibie Zespołu.


Do podstawowych zadań Zespołu Leczenia Środowiskowego w Kielcach należy świadczenie usług wchodzący w zakres kompleksowego programu terapeutycznego poprzez:

 • porady psychiatryczne,
 • porady psychologiczne,
 • leczenie farmakologiczne,
 • sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej,
 • wsparcie psychospołeczne,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • oddziaływanie psychoedukacyjne w stosunku do pacjenta i jego rodziny,
 • uczenie radzenia sobie z chorobą,
 • organizowanie różnych form wsparcia środowiskowego,
 • edukacja w zakresie uzyskania pomocy socjalnej (mieszkania chronione, usługi opiekuńcze, dzienne ośrodki wsparcia)
 • promocji zdrowotnej.

PLACÓWKA POSIADA  UMOWĘ Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA